Koj shaj?

Kaso – Osnovači taro ork. Gazoza

I veštačko intelegencija nane te zameninel i Romani muzika na barem ko akala naredna 10 berš”

 1. Zdravo šhaj li te vakere amenge pobuter bašo tuke?

  📌
  Zdravo me sijum o Kaso osnovači taro Orkestar Gazoza. Isima 43 berš buti kerava sar muzicari. inace i muzika mange prioriteti panda taro mle 9 bers..


  2. So najviše motiviringatut te pocmine te kere / komponirine muzika ?

  📌
  Najviše realno ama bizo shala, keda sijum sine tikno negde 9 berš sinema. O reklamna gilja, muzike, o gilja taro crtajna, ko odova vreme 89’90ta godina. Me sa dzanava sine o detska gilja hem o tekstija taro reklame haha…, vakergum korkoro mange. Ka saj li meda nekada te kerav sa akava!!! (😆🙈)


  3. So mislinea baši romani muzika dali sijam konkuretna ko pazari ko svetsko nivo ?

  📌I Romani muzika tani but šuži, ko posledno 10 – 15 berš saj te vakerav deka izmislinaja amari lično muzika, sa amare Romane peačija tari Šutka hem muzicajra. Da , vredinaja te ova konkurentna ko svetsko nivo, ama za žal me spored mande mislinava deka valjani amenge pobaro piko hem sredstvija adaleske. Isto agahar amare Romane intelektualcija valjani te den idee hem podrska za adova.


  4. Kobor I digitalizacija pomozinga ko unapredibe I romani muzika ?

  📌
  Dosta but pomožinga, šaj te vakerav deka I digitalizacija jek klučno faktori bašo unapredibe e ternen ko biznis pajna. Hem me but radujnavama adaleske.


  5. Dali I Vestacko intelegencija shaj te zameninel I muzika, dikindoj kaj I tehnologija epten tani anglal?

  📌
  Na nikako…. barem panda akala 10 berš naredna. Amen o Roma sikle siem i muzika te kerala bas 100% tari dusa. Hem odoleske na vejunava akanaske ko odova.


  6. Taro tiro aspekti kobor i romani zaednica đanela thaj koristinela o tehnologije?

  📌
  Sprema mande o terne generacie 80% koristonena but sukar i tehnologija vo vrska so muzika,  ko javer granke nadzanava, ma te hovavamen haha…


  7. So mislinea bašo portali Romani IT, thaj dali falinela nešto so šaj kerelape thaj podobrinelape baši Romani zaednica?

  📌
  But radujnavama so odobor kreativno sien, hem prodolzinen ponodori isto ideencar, hem sigurno sijum deka nekoj citindoj akava sa, ka dobinen motivacija za uspeh taro sa o strane. Oven saste Romani IT so odvojngen vreme te keren mancar akava intervju vakerela o osnovaši taro ork.Gazoza o Kaso.

 

+1
7
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Romani IT

Romani IT

About Author

Avgo Romano portalo savo so sikavela em pomozinela e Romane zaednica ko Digitalno sveto 🎯.

Javera artiklija

Burhan
Koj shaj?

Intervju e Burhan Zekir, Magisteri palo Kompjuterska mreže

“Mli licno cel  te motivirina so povise o Roma te keren buti ili pak te studirinen IT” Zdravo šaj li
Anonimno
Koj shaj?

Anonimno intervju – Diplomirimе kompjutersko inžinerea

“Ko miro 8to bijando dive sineman šhajdipe te dobinav poklon kompjuteri tari jek paše miri familija tari Amerika.” 1. Zdravo